VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je HotCake s.r.o., se sídlem v Praze, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 07358431  (právnická osoba zapsaná v OR, spisová značka C 299751 vedená u Městského soudu v Praze), uzavřený s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č.513/1991Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.espressoenglish.cz.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost a povinnost zkontrolovat objednávku před jejím odesláním a případně ji opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.3 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva či příslušný daňový doklad bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření a není přístupná třetím stranám.

3. CENA A ÚHRADA

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech a službách, a to včetně uvedení cen a informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Prodávající vystaví po provedení úhrady kupujícímu daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3. Cenu produktu nebo služby uhradí kupující bezhotovostně a způsobem zvoleným v prodejním formuláři. Při úhradě uvede správný variabilní symbol platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.4. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

5.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, k online produktu či poskytnuté URL adrese.

5.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

6.2. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany digitálního obsahu nebo informace o identifikaci práv k digitálnímu obsahu.

6.3. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6.4. Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A GARANCE

7.1. Kupující i prodávající může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

7.2. Odstoupení od smlouvy bude druhé straně zasláno elektronickou formou.

7.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně a na stejný účet, ze kterého platbu od kupujícího přijal.

7.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po splatnosti a porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady. Není-li odstranění vady možné, má nárok na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.3. Reklamace bude uplatněna v písemné formě zasláním na adresu info@espressoenglish.cz. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.4. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které prodávající není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

8.5. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, a to především používáním aktualizovaného a moderního softwaru. Kupující bere na vědomí, že vzdělávací produkty umístěné na www.espressoenglish.cz nejsou aktuálně optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer a při jeho použití může docházet k nestandardnímu chování. Je doporučeno používat prohlížeč Chrome nebo Firefox.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny produkty a služby na www.espressoenglish.cz slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace zprostředkované na této webové stránce jsou pouze návody a doporučení. Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Kupující je plně zodpovědný za své rozhodování. Úspěch kupujícího závisí na řadě dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako například na jeho znalostech, schopnostech, dovednostech, možnostech, píli, zdravotním stavu apod.

9.2. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9.3. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

9.4. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za dostupnost a funkčnost aplikací třetích stran, a to zejména YouTube, Mioweb, Smartemailing a FAPI. Autorem a provozovatelem posledních tří aplikací je právnická osoba SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372,  Spisová značka: B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně (www.smartselling.cz)

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

10.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, který vyplní registrační či objednávkový formulář anebo je postoupí prostřednictvím elektronické pošty.

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a adresa. Souhlasí s jejich zařazením do databáze prodávajícího jakožto správce. Kupující potvrzuje, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a dobrovolně poskytnuté.

10.4. Kupující si je vědom skutečnosti, že některé informace mohou být pasivně shromažďovány v průběhu standardních operací serveru (např. získání IP adresy počítače) a za použití různých technologií (cookies, javascriptové měřící systémy apod.).

10.5. Osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou použity pro účely kontaktování kupujícího, poskytnutí služeb požadovaných kupujícím, analytické účely a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Kupující zároveň uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Kupující se může z odběru emailových zpráv kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla správce anebo emailem na info@espressoenglish.cz.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

11.2. Veškeré případné právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese   http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.6. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 15. srpna 2018.